Úvod do kulturní regionalistiky - vzdělávací cyklus

Úvod do KULTURNÍ REGIONALISTIKY - osnova vzdělávacího cyklu (pohled odráží také specifika ČR)

Blok 1: Úvod do tématu, vymezení základních pojmů, teorie regionu a kulturního regionu, pojem regionální kultury, typy regionů, regionalizace, regionální identita.
Blok 2: Regionální a oblastní kulturní rozvoj, koncept udržitelného rozvoje v kultuře, lokální agenda 21 a kultura.
Blok 3: Problémové regiony a možnosti jejich kulturního rozvoje.
Blok 4: Charakteristika venkova a jeho kulturní jeho kulturní specifika. Města a kultura. Rozvoj sídel a kultura.
Blok 5: Kultura versus urbanizace a suburbanizace.
Blok 6: Kultura, mikroregiony a euroregiony.
Blok 7: Struktura sídel, oblastí a regionu v ČR a její kulturní specifika.

 

Zdroje informací

Regionální zprávy  
www.regionaln irozvoj.cz
 
Studijní literatura a další studijní materiály     
Povinná:
Kadeřábková, J., Khendriche Trhlínová, Z., Region a regionální vědy, VSFS Praha, 2008.
Úvod do regionálních věd a veřejné správy, Aleš Čeněk, Plzeň, 2004 nebo 2007
KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Praha: Auditorium, 2014, 233 s. ISBN 978-80-87284-44-5.
WOKOUN, René, Pavel MATES a Jaroslava KADEŘÁBKOVÁ. Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 474 s. Monografie (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3803-049.
Doporučená a rozšiřující:
KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Z., Implementace konceptu „zdravé město“ jako součást marketingu města. In Města a městská politika v EU: konkurenceschopnost, soudržnost a vládnutí. 2009.
LACINA, K., Regionální rozvoj a veřejná správa. Praha: VŠFS, 2007. 123 s. ISBN 978-80-86754-78-9.
Kol., Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha, Prospektrum, 2001. 196 s.
Aktuální články a příspěvky v odborných časopisech typu Moderní obec, Veřejná správa, Obec a finance.

 

Tematický blok 1:
Úvod do tématu, vymezení základních pojmů, teorie regionu a kulturního regionu , pojem regionální kultury, typy regionů, regionalizace, regionální identita.
Otázky pro 1. blok
1. Jaký je hlavní předmět zájmem a význam regionálních věd?
2. Co je to region a jaké typy regionů rozlišujeme.
3. V čem spočívá interdisciplinarita v otázkách kulturní regionalistiky?
4. Jaké metody a nástroje jsou využívány při studiu regionálních věd?
5. Typy regionů a co je to regionalismus v kultuře?
6. Co je to kulturní regionalismus, jaká je podoba regionalistu v kulturní oblasti?
7. Co je administrativní region, jaká je jeho struktura a jeho vztah k regionální kultuře?    
8. Jaký je rozdíl mezi účelovým a administrativním regionem a jaký je jejich vztah k regionální kultuře? Představení obou typů na praktických příkladech .
9. Co je to regionalizace a jak je využívána pro praxi řízení v oblasti kulturní regionalistiky.  
 
Tematický blok 2:
Regionální a oblastní kulturní rozvoj, koncept udržitelného rozvoje v kultuře, lokální agenda 21 a kultura.
Otázky 2. blok
1. Jak lze definovat pojem místní a regionální rozvoj? Jaký je rozdíl mezi růstem a rozvojem?
2. Vysvětlení pojmu rozvoj regionální kultury.
3. Jaké jsou determinanty rozvoje regionální kultury?
4. Jaké kulturní faktory ovlivňují atraktivitu území ? Jak je lze hodnotit?
5. Jaké tendence a přístupy se v současnosti uplatňují v podpoře místního a regionálního kulturního rozvoje?
6. Metody vymezování regionů pro praxi řízení rozvojových procesů kultury.
7. Jak lze vymezit pojem udržitelný rozvoj kultury území? Jaké hlavní principy jsou s tímto pojmem spojeny?
8. Jaké jsou základní cíle a priority Lokální agendy 21? Jak je tento projekt v současnosti aplikován do praxe v kulturní oblasti?
9. Jaké mezinárodní a národní dokumenty a koncepce podporují aplikaci konceptu udržitelného rozvoje do praxe v kulturní oblasti?

Tematický blok 3:
Problémové regiony a možnosti jejich kulturního rozvoje.
Otázky 3. blok:
1. Jaké jsou typy regionů z pohledu kultury?
2. Jaké základní typy problémových regionů rozeznáváme? Jaké jsou základní charakteristické znaky kultury těchto regionů, Zap. jak takový region definujeme?
3. Jak lze definovat periferní regiony z hlediska kulturní oblasti? Jaké jsou příčiny jejich nedostatečného rozvoje?
3. Vymezte na příkladu České republiky jednotlivé problémové regiony a stručně je charakterizujte.
4. Jaké jsou vyspělé = regiony EU a jaký je jejich stav z pohledu kultury?
5. Které regiony v ČR jsou problémové a čím se vyznačují v kulturních otázkách?
6. Jaký je význam sídelní a regionální struktury v dynamice rozvoje území a jeho kultury?
7. Jaké jsou základní faktory formování sídelní a regionální struktury?
8. Jaká jsou specifika sídelní a regionální struktury v ČR?
9. Jaké jsou jednotlivé typy sídel? Vymezte jejich základní charakteristiku.

Tematický blok 4:
Charakteristika venkova a jeho kulturní jeho kulturní specifika. Města a kultura. Rozvoj sídel a kultura.
Otázky 4. blok
1. Definujte pojem venkov, venkovské sídlo. Vymezte pojem venkovský prostor.
2. Představte základní charakteristiky kultury venkovských sídel.
3. Jak lze charakterizovat venkov a jeho kulturu?
4. Vymezte aktuální trendy v rozvoji venkovských regionů v evropském prostoru.
5. Představte institucionální rámec podpory rozvoje kultury venkova.    
6. Osvětlete  otázky kulturně - rozvojového potenciálu venkova.
7. Co je to město a čím se město vyznačuje v kulturní oblasti?
8. Definujte pojem město. Porovnejte právní a statistické vymezení měst v mezinárodním měřítku.
9. Představte základní charakteristiky městských sídel.
10. Jaké jsou základní charakteristiky měst z pohledu kultury?
11. Představte hlavní problémy současného vývoje měst.

Tematický blok 5:
Kultura versus urbanizace a suburbanizace.
Otázky 5. blok
1. Jaké jsou příčiny urbanizace?
2. Specifikujte základní rysy urbanizace v období středověku, v 18 a 19. století, v první polovině 20. století a v současnosti.
3. Jaké byly důsledky urbanizačních procesů na rozvoj kultury venkova a měst?
4. Definujte pojem město, aglomerace, konurbace a jejich vztah je kultuře.
5. Vymezte současné urbanizační trendy v jednotlivých zemích.
6. Vymezte pojem suburbanizace a definujte jeho vztah k urbanizaci.
7. Představte hlavní příčiny a dopady suburbanizace.
8. Vymezte pojem urban sprawl a jeho kulturní aspekty.
9. Naznačte možné nástroje řešení negativních dopadů suburbanizace na kulturu.
10. Vymezte pojem nepřímá urbanizace.
11. Rurbanizace měst a kultura.
 
Tematický blok 6:
Kultura, mikroregiony a euroregiony.
Otázky 6. blok
1. Vymezte pojem mikroregion, ukažte jejich postavení na příkladu ČR.
2. Vymezte základní předpoklady fungování kultury mikroregionů. Jaké jsou hlavní přínosy mikroregionálních sdružení v lokálním rozvoji?
3. Představte na konkrétním příkladu význam mikroregionálních sdružení v řešení vybraných problémů kultury obcí a měst.
4. Vymezte pojem euroregion. Charakterizujte euroregiony v ČR a jejich kulturu.
5 Co jsou to přeshraniční regiony a jaký je jejich význam pro kulturní život. (V současné době existuje ca. 400 euroregionů.)
6. Financování kulturních projektů euroregionálních sdružení.
7. Socio-ekonomická, kulturní a politická specifika euroregionů.
8. Legislativní a organizační rámec euroregionů a jejich dopady na kulturu.

Tematický blok 7:
Struktura sídel, oblastí a regionu v ČR a její kulturní specifika.

Otázky 7. blok

1. Základní charakteristiky sídelní struktury v ČR souvislosti sídel a kultury.
2. Jaké jsou aktuální integrační a desintegrační procesy v rámci regionů ČR?
3. Jaká je úloha a význam veřejné správy v podpoře kulturního rozvoje ČR?
4. Jaký je význam regionálních ekonomických a sociálních struktur z hlediska kulturního rozvoje území v ČR?