Úvod do regionalistiky

Regionalistika osnova předmětu
1. Úvod do studia, vymezení základních pojmů, Teorie regionu. Jednotlivé typy regionů. Regionalizace.
2. Regionální a místní rozvoj. Koncept udržitelného rozvoje. Lokální agenda 21.
3. Problémové regiony a možnosti jejich rozvoje. Sídelní a regionální struktura v ČR.
4. Venkov a jeho charakteristika. Města. Současný růst měst.
5. Urbanizace. Suburbanizace.
6. Mikroregiony. Euroregiony.

Základní otázky
Typy regionů co je to regionalismus?
Jaké jsou determinanty regionálního rozvoje?
Základní charakteristiky venkova?
Vysvětlete pojem regionální rozvoj.
Základní charakteristiky sídelní struktury v ČR.
Co je to město?
Jaké jsou základní charakteristiky měst?
Jaký je rozvojový potenciál venkova?
Co je administrativní region?    
Typy regionů?
Co je to regionalismus?
Jaká je úloha a význam veřejné správy v podpoře rozvoje území?
Metody vymezování regionů pro praxi řízení rozvojových procesů?
Jaký je význam regionálních ekonomických a sociálních struktur z hlediska rozvoje území?
Jaké jsou aktuální integrační a desintegrační procesy v území?

 

Zdroj informací 18:00 Regionální zprávy  
www.regionalnirozvoj.cz
 
Studijní literatura a další studijní materiály     
Povinná:
Kadeřábková, J., Khendriche Trhlínová, Z., Region a regionální vědy, VSFS Praha, 2008.
Úvod do regionálních věd a veřejné správy, Aleš Čeněk, Plzeň, 2004 nebo 2007
KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Praha: Auditorium, 2014, 233 s. ISBN 978-80-87284-44-5.
WOKOUN, René, Pavel MATES a Jaroslava KADEŘÁBKOVÁ. Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 474 s. Monografie (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3803-049.
Doporučená a rozšiřující:
KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Z., Implementace konceptu „zdravé město“ jako součást marketingu města. In Města a městská politika v EU: konkurenceschopnost, soudržnost a vládnutí. 2009.
LACINA, K., Regionální rozvoj a veřejná správa. Praha: VŠFS, 2007. 123 s. ISBN 978-80-86754-78-9.
Kol., Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha, Prospektrum, 2001. 196 s.
Aktuální články a příspěvky v odborných časopisech typu Moderní obec, Veřejná správa, Obec a finance.

Tematický blok 1:

Úvod do studia, vymezení základních pojmů, Teorie regionu
Otázky 1. blok
1. Jaký je hlavní předmět zájmu studia regionálních věd?
2. V čem spočívá interdisciplinarita poznání regionálních věd?
3. Jaké metody a nástroje jsou využívány při studiu regionálních věd?
4. Co je to region a jaké jednotlivé typy regionů rozlišujeme.
5. Jaký je rozdíl mezi účelovým a administrativním regionem. Představit oba typy na praktických příkladech.
6. Co je to regionalizace a jak je využívána pro praxi řízení v oblasti regionalistiky.  
 
Tematický blok 2: Regionální a místní rozvoj, Lokální agenda 21. Koncept udržitelného rozvoje.
Otázky 2. blok
1. Jak lze definovat pojem místní a regionální rozvoj? Jaký je rozdíl mezi růstem a rozvojem?
2. Jaké faktory ovlivňují atraktivitu území ? Jak je lze hodnotit?
3. Jaké tendence a přístupy se v současnosti uplatňují v podpoře místního a regionálního rozvoje?
4. Jak lze vymezit pojem udržitelný rozvoj území? Jaké hlavní principy jsou s tímto pojmem spojeny?
5. Jaké jsou základní cíle a priority Lokální agendy 21? Jak je tento projekt v současnosti aplikován do praxe?
6. Jaké mezinárodní a národní dokumenty a koncepce podporují aplikaci konceptu udržitelného rozvoje do praxe?

Tematický blok 3: Problémové regiony a možnosti jejich rozvoje, Sídelní a regionální struktura v ČR
Otázky 3. blok:
1. Jaké základní typy problémových regionů rozeznáváme? Jaké jsou základní charakteristické znaky těchto regionů, Zap. jak takový region definujeme?
2. Jak lze definovat periferní regiony? Zap. Jaké jsou příčiny jejich nedostatečného rozvoje?
3. Vymezte na příkladu České republiky jednotlivé problémové regiony a stručně je charakterizujte.
4. Jaké jsou vyspělé = regiony EU?
5. Které regiony v ČR jsou problémové?
6. Jaký je význam sídelní a regionální struktury v dynamice rozvoje území?
7. Jaké jsou základní faktory formování sídelní a regionální struktury?
8. Jaká jsou specifika sídelní a regionální struktury v ČR?
9. Jaké jsou jednotlivé typy sídel? Vymezte jejich základní charakteristiku.

Tematický blok 4: Venkov a jeho charakteristika
Otázky 4. blok
1. Definujte pojem venkov, venkovské sídlo. Vymezte pojem venkovský prostor.
2. Představte základní charakteristiky venkovských sídel.
3. Představte institucionální rámec podpory rozvoje venkova.    
4. Vymezte aktuální trendy v rozvoji venkovských regionů v evropském prostoru.
5. Definujte pojem město. Porovnejte právní a statistické vymezení měst v mezinárodním měřítku.
6. Představte základní charakteristiky městských sídel.
7. Představte hlavní problémy současného vývoje měst.

Tematický blok 5: Urbanizace, Suburbanizace
Otázky 5. blok
1. Jaké jsou příčiny urbanizace?
2. Specifikujte základní rysy urbanizace v období středověku, v 18 a 19. století, v první polovině 20. století a v současnosti.
3. Jaké byly důsledky těchto urbanizačních procesů na rozvoj venkova a měst?
4. Definujte pojem město, aglomerace, konurbace.
5. Vymezte současné urbanizační trendy v jednotlivých zemích.
6. Vymezte pojem suburbanizace a definujte jeho vztah k urbanizaci.
7. Představte hlavní příčiny a dopady suburbanizace.
8. Vymezte pojem urban sprawl.
9. Naznačte možné nástroje řešení negativních dopadů suburbanizace.
10. Vymezte pojem nepřímá urbanizace.
11. Rurbanizace měst
 
Tematický blok 6: Mikroregiony, Euroregiony
Otázky 6.blok
1. Vymezte pojem mikroregion, ukažte jejich postavení na příkladu ČR.
2. Vymezte základní předpoklady fungování mikroregionů. Jaké jsou hlavní přínosy mikroregionálních sdružení v lokálním rozvoji?
3. Představte na konkrétním příkladu význam mikroregionálních sdružení v řešení vybraných rozvojových problémů obcí a měst.
4. Vymezte pojem euroregion. Charakterizujte euroregiony v ČR.
5 Co jsou to přeshraniční regiony. V současné době existuje ca.400 euroregionů.
6. Financování rozvojových projektů euroregionálních sdružení.
7. Socio-ekonomická, kulturní a politická specifika euroregionů.
8. Legislativní a organizační rámec euroregionů.